GerKerkEarnewald

Kosters

  • R.Veenje, Mindertsfean 21, 9264 TX  Earnewâld, tel.: 539574
  • U. Postma, Manjepetswei 6, 9216 XC Earnewald, tel: 539215
  • W. Toering, Kruspaed 1, 9264  TE Earnewald, tel: 539384
  • J. Hamstra, Eendrachtsweg 25, 9263 TA  Garijp, tel: 521196