GerKerkEarnewald

Preekrooster

Preekrooster 2017 - Beide kerken Earnewâld

1-jan   GK   geen dienst.      
8-jan FOW HK   Ds. DE Casemier  (FOW)    Eelde
15-jan   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
22-jan   HK   11 uur Van Marrum     Veenwouden
29-jan   GK   G. Postma     Wouterswoude
                 
5-feb FOW HK   G.W. Abma  (FOW)     Leeuwarden
12-feb   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
19-feb   HK   Mevr. Koops      
26-feb   GK   Griet van der Galien     Zwaagwesteinde
                 
5-mrt FOW HK   Froukje Wesseling (FOW)   De Tike
8-mrt biddag GK   ds. Jan Kroon     Garijp
12-mrt   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
19-mrt   HK            
26-mrt   GK   Ds. D.E. Cazemier                Eelde
                 
2-apr FOW HK   Foekje  Fink(FOW)     Burgum
9-apr   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
14-apr goede vrijdag GK   Froukje Wesseling     De Tike
16-apr pasen GK/HK   Mevr. Mulder      Yndyk
23-apr   GK HA ds. J. Kraan     Burgum
30-apr   HK   da. Tinga        
                 
7-mei FOW HK   FOW        
7-mei   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
14-mei   GK   Ds. Dijkstra      Grou
21-mei   HK   da. Bijleveld      Maastricht
25-mei Hemelvaart HK            
28-mei   GK   ds. G. Postma     Wouterswoude
                 
4-jun Pinksteren GK   Grien samen met ons team.    
11-jun   GK   Ds. J.H. Hamoen      
11-jun FOW HK   FOW        
18-jun   GK HA Martine Stougie de Wit   Eastermar
25-jun   HK   ds. Visbeek     Zwaagwesteinde
                 
2-jul FOW HK   FOW      
2-jul   GK   ????        
9-jul   GK   Da. Ruth van Gullik     Leek
16-jul   GK   Koops         
23-jul   GK   ds. G. Postma     Wouterswoude
30-jul   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
                 
6-aug FOW HK   FOW        
6-aug   GK   Mevr. Wilma de Jong   Zeewolde
13-aug   GK   ds. A. Wiebenga      Sneek
20-aug   GK   ds. Rinsma       
27-aug   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
                 
3-sep FOW HK   FOW      
3-sep   GK    ????        
10-sep   GK   Ds. Ruth van Gullik     Leek
17-sep startzondag GK   E. Stellingwerf     Woudsend
24-sep   GK   ds. J. Kraan     Burgum
                 
1-okt FOW HK   FOW        
8-okt   GK   G. Postma     Wouterswoude
15-okt   HK   Da. Tinga        
22-okt   GK   ds. Aizo Wiebenga     Sneek
29-okt   HK   11 uur van Marrum     Veenwouden
                 
5-nov FOW HK   FOW        
12-nov   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
19-nov   HK   Da.D.E.Cazemier        Eelde
26-nov  herdenking HK   E. Stellingwerf     Woudsend
                 
3-dec FOW GK   A. Terlouw        Dronrijp
10-dec   HK   Renate de Vries Martini   Ureterp
17-dec  avondmaal GK   Ds. Adema      Metslawier
24-dec   GK   geen dienst      
   kerstnachtdienst HK   Age Veldboom      22.00 uur
25-dec   GK   E. Stellingwerf     Woudsend
31-dec  19.00 uur HK    E. Stellingwerf        Woudsend