GerKerkEarnewald

Kerkblad

Kerkblad ‘Tegearre’

Dit kerkblad verschijnt in de regel een keer in de acht weken. We geven dit samen met de Hervormde gemeente van Earnewâld uit.

Kopij inleveren bij Adriane Veenje of bij de voorgangster. 

 

Er bestaat de mogelijkheid om postabonnee te worden tegen een kostendekkende vergoeding.
U kunt, als u dat wenst, ingezonden stukjes plaatsen.
De kopij hiervoor kunt u inleveren bij de scriba.

Het contactadres voor Earnewâld is: A.Westerdijk-Postma, Smidspaed 3, tel.: 539251.
Zij verzorgt al jaren, geheel vrijwillig, het in elkaar vouwen, het verspreiden en het innen van het abonnementsgeld.