PKNgemeenteEarnewald

Preekrooster

Preekrooster voor de maand december 2020 van P.G. te Earnewâld

6-dec

Jan

AG

 

Roger Dragstra

oanfang 10.00

betinkingstsjinst

13-dec

Bram

EH

 

Elly Stellingwerf

oanfang 9.30

 

20 dec.

Jan

AG

 

Theo de Jong

F.O.W. oanfang 9.30

 

25-dec

PH

EH

 

Pytsje Boonstra

oanfang 9.30

m.m.v. trompettist

31 dec.

Jan

AG

 

Roger Dragstra

oanfang 19.00

 

10 jan.

jan

AG

 

T. Simonides

F.O.W. oanfang  9.30

 

I.v.m. de corona maatregelen vragen we u om voor de diensten van 25 dec. en 31 dec. u op te geven via een briefje met naam en aantal personen.
Deze kunt u in de witte brievenbus naast de kerk deponeren.

kryst

Wy winskje dat eltsenien it ljocht en de waarmte fan Kryst fiele mei yn dizze tsjustere tiid.
Earnewâldster tsjerke.